Všeobecné obchodní podmínky zajištění podnájmu pro právnické osoby

 Část I. – úvodní a společná ustanovení 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky zajištění podnájmu pro právnické osoby (dále „VOP“) byly vydány společností HPPI s.r.o., se sídlem Jana Želivského 85, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem, IČO: 019 91 655, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 41900 (dále „společnost“ nebo „HPPI“ nebo „společnost HPPI“), která poskytuje své služby rovněž pod značkou (www.bluelife.cz). Společnost HPPI je obchodní společností, která v rámci své činnost a předmětu podnikání mimo poskytuje nájem, podnájem nemovitostí a ubytovací služby. 

1.2. Tyto VOP stanoví ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření smlouvy (dále „občanský zákoník“) podmínky a pravidla pro uzavírání a ukončování smlouvy o zajištění podnájmu (dále „smlouva o zajištění podnájmu“) a podnájemní (případně nájemní nebo ubytovací) smlouvy o užívání konkrétní nemovité věci (dále „nemovitost“ nebo “předmět podnájmu”), tj. zejm. bytové jednotky či domu (dále „podnájemní smlouva“; smlouva o zajištění podnájmu a podnájemní smlouva dále také souhrnně „smlouva“), podmínky těchto smluv a vyplývající práva a povinnosti smluvních stran. Právní vztah založený mezi smluvními stranami podnájemní smlouvou dále v těchto VOP také jako „podnájem“ či „podnájemní vztah“. 

1.3. Klientem (dále „klient“) se v těchto VOP rozumí osoba, která se společností HPPI uzavřela smlouvu o zajištění podnájmu či podnájemní smlouvu, na jejímž základě tuto nemovitou věc užívá, popř. přenechává k užívání svým pracovníkům (dále „užívající osoby“), užívající osobou se taktéž rozumí osoba, která má v předmětu podnájmu osobní věci nebo osoba, která bude v předmětu podnájmu pravidelně přespávat či pobývat. 

1.4. Tyto VOP se považují za přílohu ke každé smlouvě o zajištění podnájmu a každé podnájemní smlouvě uzavírané mezi HPPI a klientem (společnost HPPI a klient dále též společně jako „smluvní strany“). VOP tvoří obsah jakýchkoli smluv mezi HPPI a klientem uzavřených v souvislosti se zajištěním ubytování v nemovitostech, pokud na ně taková smlouva odkazuje. Klient musí být s VOP seznámen, k čemuž postačuje, že je ve smlouvě uveden odkaz na jejich umístění na webových stránkách HPPI. Klient je s těmito VOP prokazatelně seznámen zejména pokud jejich převzetí či seznámení se s nimi stvrdil svým podpisem nebo pokud jsou VOP či odkaz na jejich umístění na webu odeslány klientovi e-mailem. 

1.5. Podpisem smlouvy odkazující na tyto VOP klient prohlašuje a potvrzuje, že se plně seznámil obsahem těchto VOP, že jim rozumí, že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasí, a že bez výhrad souhlasí s tím, že se veškeré právní vztahy mezi ním (klientem) a společností HPPI při poskytování podnájmu a ubytování řídí těmito VOP. 

1.6. Ve smlouvě (v části C) je možno sjednat úpravu práv a povinností odchylkou od těchto VOP. Úprava práv a povinností sjednaní ve smlouvě má před ustanoveními těchto VOP přednost. Od těchto VOP není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou mezi HPPI a klientem, za písemnou dohodu se pro účely tohoto článku VOP nepovažuje e-mailová zpráva. 

1.7. Klient akceptuje, že primárním způsobem komunikace se společností HPPI je elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu, popřípadě objednávky prostřednictvím webových stránek společnosti (www.bluelife.cz). Klient se zavazuje mít po celou dobu veškerých právních vztahů se společností HPPI a alespoň 3 roky následující po jeho ukončení funkční e-mailovou adresu, kterou uvedl jako svou kontaktní při podpisu smlouvy. V případě změny e-mailové adresy se klient zavazuje neprodleně, nejpozději do 5 dnů, společnost informovat o aktuální e-mailové adrese, která nahrazuje adresu původní. Taktéž do 5 dnů se klient zavazuje společnost informovat o změně telefonního čísla, na kterém se zavazuje být k zastižení a o změně bankovního účtu, z něhož (či na nějž) mají být hrazeny platby dle smlouvy se společností HPPI, o změně kontaktní osoby a o změně adresy sídla. 

1.8. Společnost HPPI si vyhrazuje právo kteroukoli smlouvu jednostranně i bez souhlasu klienta postoupit na společnost v rámci skupiny HPPI, o čemž se zavazuje klienta informovat. V takovém případě se společnost HPPI zavazuje zajistit, že postupník bude plnit povinnosti sjednané v postoupené smlouvě. Klient s takovým postoupením vyslovuje svůj souhlas. 

1.9. Smlouvy, jejich obsah i jakékoli jiné informace, které si smluvní strany sdělí (dále „informace“), považovány za důvěrné a smluvní strany se zavazují tyto informace nesdělit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé ze smluvních stran a přijmout veškerá opatření potřebná k tomu, aby tyto informace nebyly třetí osobě sděleny nebo zpřístupněny, to se neuplatní na případy (kdy si smluvní strany sdělení informací v případech zavazují neprodleně oznámit), kdy mají smluvní strany povinnost sdělit informace stanovenou zákonem nebo uloženou na základě zákona; a/nebo jsou informace sdělovány osobám, které mají ze zákona nebo smlouvy stanovenou povinnost mlčenlivosti; a/nebo se informace staly veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku; a/nebo budou takové informace poskytnuty osobám ovládajícím, ovládaným nebo osobám tvořících se smluvní stranou koncern či skupinu společností, v takovém případě bude danou smluvní stranou zajištěna mlčenlivost osoby přijímající informace alespoň v rozsahu odpovídajícím tomuto článku. 

Část II. – Smlouva o zajištění podnájmu 

2. Podmínky smlouvy o zajištění podnájmu 

2.1. Smlouvou o zajištění podnájmu se společnost HPPI zavazuje pro klienta zajistit vhodnou nemovitost či nemovitosti ve sjednané lokalitě dle části B smlouvy o zajištění podnájmu, a to za účelem poskytnutí jedné či více těchto nemovitostí klientovi pro ubytování užívajících osob v kapacitě dle smlouvou o zajištění podnájmu sjednaného počtu lůžek. 

2.2. Klient se smlouvou o zajištění podnájmu zavazuje se společností HPPI uzavřít podnájemní smlouvu (či smlouvy) ohledně příslušné nemovitosti (či nemovitostí), a to ve lhůtě sjednané v části B smlouvy o zajištění podnájmu počítané ode dne doručení výzvy k uzavření podnájemní smlouvy, jejíž přílohou bude návrh podnájemní smlouvy. 

2.3. Nájemné za podnájem dané nemovitosti bude v podnájemní smlouvě stanoveno na základě sjednané ceny za lůžko dle části B smlouvy o zajištění podnájmu a kapacity (počtu lůžek) v dané nemovitosti, která bude odpovídat standardu ubytování, tj. 2 až 3 lůžka na jednu místnost a standardní vybavení uvedené v příloze č. 1 těchto VOP (dále „standard ubytování“). V rámci smlouvy o zajištění podnájmu nicméně mohou být sjednány podmínky nad rámec uvedeného standardu ubytování. Požadavky na nadstandardní vybavení se klient zavazuje sdělit společnosti nejpozději před uzavřením smlouvy o zajištění podnájmu, aby bylo nadstandardní vybavení reflektováno v sjednané ceně za lůžko (resp. ceně nájemného), jinak je společnost HPPI oprávněna nájemné v podnájemní smlouvě jednostranně navýšit oproti ceně za lůžko uvedené ve smlouvě o zajištění podnájmu, a to o cenu nadstandardního vybavení (či služeb). 

2.4. Cena za lůžko je sjednána na kalendářní měsíc bez ohledu na délku (počet dnů) konkrétního kalendářního měsíce a bez ohledu na aktuální obsazenost lůžka, zahrnuje zálohy na veškeré služby poskytované v předmětu podnájmu (zálohy na služby jsou stanoveny v rámci ceny za lůžko pevnou částkou uvedenou v příloze č. 2 těchto VOP, kde je rovněž uveden položkový rozpis jednotlivých záloh), a to v souladu se standardem ubytování (dále „cena za lůžko“). Cena za lůžko dále zahrnuje užívání nábytku a vybavení v souladu se standardem ubytování. Cena je sjednána bez DPH, DPH v zákonné výši může být k ceně za lůžko připočteno na základě dohody s klientem. Bude-li předmět podnájemní smlouvy dle platných předpisů předmětem DPH, bude DPH k ceně za lůžko připočtena v zákonné výši (zejm. v případě sjednání smlouvy o ubytování v rámci ubytovny). 

2.5. V části B smlouvy o zajištění podnájmu bude smluvními stranami ujednáno, zda klient požaduje uzavření podnájemní smlouvy bez možnosti předčasného ukončení výpovědí klienta (za nejlepší cenu), anebo s možností předčasného ukončení podnájemní smlouvy výpovědí klienta, a to s výpovědní dobou 3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společnosti doručena (cena je adekvátní této možnosti). 

2.6. Společnost HPPI se zavazuje s klientem (resp. Zástupcem klienta) před uzavřením podnájemní smlouvy provést prohlídku zajištěné nemovitosti, o níž bude sepsán protokol o prohlídce nemovitosti (dále „prohlídka nemovitosti“). V protokolu pak bude závazně stvrzen počet lůžek v dané nemovitosti, na jehož základě bude stanoveno nájemné za danou nemovitost pro účely podnájemní smlouvy. 

2.7. Klient je oprávněn v rámci prohlídky nemovitosti odmítnout uzavření podnájemní smlouvy ohledně této nemovitosti v případě, že daná nemovitost nesplňuje standard ubytování, popřípadě pokud vykazuje vady bránící jejímu užívání ke sjednanému účelu. 

2.8. V případě, že klient odmítne se společností HPPI uzavřít Smlouvu o podnájmu dle čl. 2.2. těchto VOP výše, mimo oprávněného odmítnutí dle čl. 2.5. těchto VOP, zavazuje se klient společnosti HPPI zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou (2) měsíčních nájmů odpovídajících sjednané ceně za lůžko dle čl. 2.4. těchto VOP a počtu lůžek v předmětné nemovitosti, ohledně níž má být daná Podnájemní smlouva uzavřena, a to vzhledem ke standardu ubytování. 

2.9. Smluvní pokuta dle čl. 2.8. těchto VOP je splatná dnem následujícím po uplynutí lhůty sjednané v části B smlouvy o zajištění podnájmu pro uzavření podnájemní smlouvy. Klient se zavazuje tuto smluvní pokutu zaplatit na účet uvedený v příslušné smlouvě o zajištění podnájmu (jinak na účet společnosti uvedený v čl. 6.3. těchto VOP). O vzniku nároku na smluvní pokutu může být klient společností vyrozuměn e-mailem na uvedenou kontaktní adresu, absence takového vyrozumění však na vznik nároku nemá vliv. 

Část III. – Podnájemní smlouva 

3. Úvodní ustanovení k podnájmu 

3.1. Podnájemní smlouva bude mezi společností HPPI a klientem uzavřena na základě podmínek uvedených ve smlouvě o zajištění podnájmu a v části I. těchto VOP, poté co si klient předmětnou nemovitost prohlédl v rámci prohlídky nemovitosti. Předmět podnájmu je definován v části B podnájemní smlouvy. 

4. Doba podnájmu

4.1. Podnájem se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 1 roku ode dne podpisu smlouvy druhou smluvní stranou. 

4.2. Smluvní strany sjednávají, že podnájem a podnájemní smlouva se automaticky prodlužují, a to vždy o jeden (1) rok (i opakovaně), není-li společnosti klientem alespoň dva (2) měsíce přede dnem skončení sjednané (či prodloužené) doby podnájmu písemně oznámeno, že o prodloužení podnájmu nemá zájem. K prodloužení podnájmu dochází bez nutnosti uzavření písemného dodatku, resp. bez nutnosti jakéhokoli právního jednání kterékoli ze stran, tím však není vyloučena možnost takový dodatek či dohodu o prodloužení podnájmu uzavřít. V případě automatického prodloužení podnájmu podle tohoto článku VOP se plně uplatní úprava sjednaná v podnájemní smlouvě a těchto VOP. 

4.3. Podnájem může být sjednán na základě volby v rámci smlouvy o zajištění podnájmu bez možnosti předčasného ukončení výpovědí klienta (za nejlepší cenu), anebo s možností předčasného ukončení výpovědí klienta, a to s výpovědní dobou v délce tří (3) měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společnosti doručena. 

5. Pravidla pro předání a převzetí předmětu podnájmu a užívající osoby 

5.1. Společnost poskytne klientovi předmět podnájmu ve stavu vhodném k nastěhování a obývání. O předání a převzetí předmětu podnájmu sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž uvedou obecné informace o stavu předmětu podnájmu, jakož i případné výhrady klienta. Nejdou-li výhrady uplatněny v protokolu o předání předmětu podnájmu, nemusí být k později uplatněným výhradám přihlídnuto. 

5.2. Po skončení podnájmu dle podnájemní smlouvy se klient zavazuje předmět podnájmu předat vyklizený, uklizený a celkově ve stavu, v jakém jej převzal. 

5.3. Klient se zavazuje společnosti nejpozději v den předání předat seznam užívajících osob, který bude obsahovat alespoň jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a 

Strana 4 z 9 

kontaktní e-mail a/nebo telefon každé z užívajících osob. Klient se zavazuje jakékoli změny užívajících osob či jejich počtu oznámit společnosti vždy předtím, než ke změně dojde. 

5.4. V případě, že mají být v předmětu podnájmu ubytováni jako užívající osoby cizinci, zavazuje se o této skutečnosti klient společnost předem informovat, a to nejpozději ke dni uzavření podnájemní smlouvy. 

5.5. V případě, že budou užívajícími osobami cizinci, zavazuje se klient obstarávat sám a na vlastní náklady jejich hlášení na cizineckou policii v souladu s platnými právními předpisy. Společnosti HPPI se zavazuje klientovi poskytnout potřebnou součinnost, zejm. zajistit a klientovi předat potvrzení o ubytování 

5.6. Klient prohlašuje, že se podrobně seznámil s právním i faktickým stavem předmětu podnájmu, a to včetně skutečnosti, zda je daná nemovitost kulturní památkou. 

6. Nájemné za užívání předmětu podnájmu 

6.1. Nájemné za užívání předmětu podnájmu sjednávají smluvní strany (v části B podnájemní smlouvy) v souladu s cenou za lůžko (v souladu s čl. 2.4. těchto VOP) dle smlouvy o zajištění podnájmu a s kapacitou předmětu podnájmu (počtem lůžek), který odpovídá protokolu o prohlídce nemovitosti s ohledem na standard ubytování (dále „nájemné“). Částka nájemného zahrnuje úhradu záloh na služby spojené s užíváním předmětu podnájmu v souladu s č. 2.4. těchto VOP a jejich přílohou č. 2. Ustanovení čl. 4.3. těchto VOP ohledně případné úpravy výše nájemného tím není dotčeno. 

6.2. Klient se zavazuje nájemné hradit společnosti vždy měsíčně předem, nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícího měsíci, na který je placeno, a to ve výši sjednané v podnájemní smlouvě. V případě sjednání podnájemní smlouvy od jiného dne, než 1. dne kalendářního měsíce, je výše prvního nájemného poměrně snížena. Úhradu prvního nájemného se klient zavazuje provést nejpozději 15 dnů před dnem počátku podnájmu, v případě, že je mezi uzavřením podnájemní smlouvy a počátkem podnájmu doba kratší, pak nejpozději do 5 dnů od podpisu podnájemní smlouvy. 

6.3. Nájemné se klient zavazuje hradit bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti HPPI, č. ú. 284805870/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB), není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak a není-li sjednáno jinak, jako variabilní symbol uvede číslo smlouvy. 

6.4. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, na vztah založený podnájemní smlouvou. 

6.5. Zálohy na služby dle čl. 2.4. a 6.1. jsou společností klientovi následně vyúčtovány dle skutečné spotřeby, a to v termínu stanoveném společností poté, co obdrží vyúčtování jednotlivých služeb od jejich poskytovatelů. Případné nedoplatky na službách je společnost oprávněna čerpat z jistoty složené klientem dle čl. 7. VOP, za tímto účelem je společnost oprávněna s vrácením jistoty při skončení podnájmu vyčkat až do doby vyúčtování veškerých služeb týkajících se předmětu podnájmu. 

7. Poskytnutí jistoty 

7.1. Klient se zavazuje složit společnosti jistotu ve výši jednoho (1) měsíčního nájemného, není-li v konkrétní podnájemní smlouvě uvedeno jinak. Jistota musí být složena na účet společnosti uvedený v příslušné smlouvě (příp. na účet uvedená v čl. 6.3. těchto VOP) nejpozději v den převzetí předmětu podnájmu klientem. Klient se vzdává veškerých úroků z jistoty, kterou společnosti poskytl. 

7.2. Společnost má právo čerpat z jistoty v průběhu podnájmu, a to zejména v případě neuhrazení nájemného či jiných peněžitých nároků společnosti, včetně smluvních pokut a náhrady škody, a dále např. v případě klientem neuhrazeného provedení oprav nemovitosti, k nimž je dle podmínek podnájmu povinen. O důvodech a výši čerpání musí společnost klienta vyrozumět. 

7.3. Po vyklizení předmětu podnájmu společnost vrátí jistotu klientovi. Klient uděluje společnosti právo jednostranně započíst proti pohledávce klienta na vrácení jistoty pohledávku či 

Strana 5 z 9 

pohledávky společnosti za klientem vzniklé na základě smlouvy, a to včetně pohledávek nejistých, neurčitých, nebo dosud nesplatných. 

7.4. Pokud společnost provede započtení svých pohledávek proti pohledávce klienta na vrácení jistoty, či z jistoty čerpá, má společnost právo požadovat po klientovi doplnění peněžních prostředků do výše ujednané jistoty. Klient je povinen doplnit jistotu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, co byl společností vyzván k jejímu doplnění. 

7.5. Klient se zavazuje po společnosti nepožadovat zákonný, či jakýkoliv jiný úrok z prodlení spojený s vrácením jistoty, kterého se vzdává. Bude-li přesto klient po společnosti uvedený úrok požadovat, souhlasí klient s tím, že bude proti takto vznesenému nároku klienta započten nárok společnosti na úhradu částky ve výši 1 % měsíčního nájemného za každý den prodlení s navrácením jistoty, který smluvní strany sjednávají jako paušalizovanou náhradu škody, která společnosti vznikla v důsledku porušení závazku klienta nepožadovat zákonný, či jakýkoliv jiný úrok z prodlení spojený s vrácením jistoty. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že složená jistota neslouží k úhradě platby nájemného (např. posledního), k tomuto účelu může být použita výhradně na základě písemné dohody smluvních stran. 

8. Práva a povinnosti smluvních stran spojené s podnájmem 

8.1. Společnost výslovně prohlašuje a zavazuje se, že po dobu trvání podnájmu nebude ve sjednaném rozsahu předmět podnájmu užívat a přenechá ho k užívání klientovi, resp. užívajícím osobám. 

8.2. Klient se zavazuje užívající osobu nevpustit do předmětu podnájmu dříve, než dojde k oznámení její identity společnosti v souladu s čl. 5.3. těchto VOP. 

8.3. Klient je povinen zajistit dodržování veškerých povinností vyplývajících z podnájemní smlouvy i těchto VOP i ze strany užívajících osob. Porušení těchto povinností užívajícími osobami se považuje za porušení povinností klienta a společnost je oprávněna na základě takového porušení uplatnit vůči klientovi veškerá práva, která by vůči němu mohla uplatnit v případě, že by danou povinnost porušil klient sám. 

8.4. Klient je oprávněn užívat předmět podnájmu výhradně za účelem bydlení, resp. ubytování užívajících osob. Klient bez předchozího písemného souhlasu společnosti nesmí předmět podnájmu užívat k podnikání ani nesmí umožnit podnikání v předmětu podnájmu užívajícím osobám. Pokud se klient dozví, že některá z užívajících osob podniká v předmětu podnájmu, je povinen toto porušení neprodleně oznámit společnosti. 

8.5. Klient je povinen užívat předmět podnájmu řádně a v souladu s podnájemní smlouvou a těmito VOP, dodržovat všechna ujednání obsažená v nich a v domovním řádu, který je zveřejněn v prostorách domu, pokud v domě domovní řád není, pak alespoň v mezích slušnosti společenského soužití. Totéž se klient zavazuje zajistit ze strany užívajících osob. 

8.6. Klient se zavazuje na vlastní náklady udržovat předmět podnájmu v dobrém stavu a nepoškozovat ho, což se zavazuje zajistit i u užívajících osob. V případě, že dojde k poškození předmětu podnájmu či jeho vybavení, zavazuje se klient společnost neprodleně informovat a v plném rozsahu tuto škodu společnosti nahradit, a to dle příslušného daňového dokladu o opravě či pořízení nového vybavení srovnatelné kvality dle výběru společnosti. 

8.7. Smluvní strany se dohodly, že ohledně údržby bytu se mezi nimi uplatní pouze ustanovení § 1 až § 5 nař. vlády ČR č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (dále jen „nařízení vlády“), ve znění účinném ke dni podpisu podnájemní smlouvy. Pro účely aplikace nařízení vlády se společnost považuje za pronajímatele a klient za nájemce. Zbývající ustanovení nařízení vlády se na smluvní strany a podnájemní vztah nepoužijí. Klient se zavazuje v předmětu podnájmu provádět běžnou údržbu a drobné opravy (dále společně „drobné opravy“), a to až do výše jednoho měsíčního nájemného za rok. Jakékoli drobné opravy nad tuto částku či jiné opravy a údržbu zajišťuje vlastník nemovitosti, na něhož se klient v případě potřeby takových oprav obrací přímo. Společnost klientovi za tímto účelem poskytne potřebnou součinnost, zejména mu v případě potřeby předá kontakt na vlastníka nemovitosti. 

8.8. Pokud klient neprovede řádně a včas drobné opravy, které je na základě těchto VOP a podnájemní smlouvy povinen provést, vyzve ho společnost písemně k jejich provedení a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhověl-li klient zaslané výzvě, může společnost či vlastník nemovitosti zajistit provedení drobných oprav a po klientovi požadovat náhradu nákladů, které na drobné opravy vynaložila. 

8.9. Klient se zavazuje prokázat provedení drobných oprav klientovi příslušnými daňovými doklady o jejich provedení. Nebudou-li tyto doklady společnosti předloženy, k předmětným drobným opravám se nepřihlíží. 

8.10. V případě, že klient či užívající osoby úmyslně nebo svou hrubou nedbalostí způsobí újmu a vyvolá potřebu provedení oprav v předmětu podnájmu, nese klient v plném rozsahu náklady na uvedení předmětu podnájmu do původního stavu. 

8.11. Klient se zavazuje společnosti umožnit vstup do předmětu podnájmu za účelem kontroly stavu a způsobu užívání předmětu podnájmu a prohlídky nemovitosti se zájemcem o její budoucí užívání. Společnost je oprávněna požadovat vstup do předmětu nájmu po uplynutí prvního měsíce podnájmu a dále vždy jednou za čtvrtletí trvání podnájmu. 

8.12. Blíží-li se konec sjednané doby podnájmu, je klient povinen na vyžádání společnosti zpřístupnit nemovitost (i opakovaně) a umožnit tak prohlídku zájemcům o podnájem, a to minimálně měsíc před skončením sjednané doby podnájmu. 

8.13. V případě, že chce klient (resp. užívající osoba) v předmětu podnájmu chovat zvíře, je povinen předem si vyžádat písemný souhlas společnosti, přičemž bez tohoto souhlasu zvíře v předmětu podnájmu chováno být nesmí. Klient se zavazuje zajistit, že se v předmětu podnájmu nebude kouřit. 

8.14. V případě rozporu mezi zákonnými předpisy a podnájemní smlouvu včetně těchto VOP smluvní strany sjednávají, že se přednostně užijí ustanovení podnájemní smlouvy a těchto VOP. 

8.15. Má-li dojít k provádění jakýchkoliv oprav či odečtů měřidel v předmětu podnájmu, je klient povinen poskytnout součinnost k jejich realizaci, zejména je povinen na výzvu společnosti umožnit pracovníkům či pověřeným osobám přístup do předmětu podnájmu a umožnit jim provedení předmětných oprav či odečtů. 

8.16. Zjistí-li klient, že je v předmětu podnájmu poškození nebo vada, které je potřeba bez prodlení odstranit a nejedná se o poškození nebo vadu, kterou má povinnost odstranit sám, oznámí to ihned společnosti a případně i vlastníkovi nemovitosti. 

8.17. Klient se zavazuje poskytnout společnosti součinnost a dostatečně a včas se společností komunikovat o všech záležitostech týkajících se předmětu podnájmu, zejména v případě kontroly předmětu podnájmu či jeho prohlídky potenciálním zájemcem dle předchozích ustanovení těchto VOP. 

8.18. Pokud je nemovitost kulturní památkou či její součástí, zavazuje se klient plnit povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o povinnost udržovat kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením a poškozením. 

8.19. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je klient nekontaktní (tj. neodpovídá na telefon, e-mail ani domovní zvonek předmětu podnájmu), má společnost právo zkontrolovat předmět podnájmu. Kontrolou se v rámci tohoto ustanovení rozumí odemknutí předmětu podnájmu záložními klíči a zjištění stavu předmětu podnájmu, jakožto i případného zdravotního stavu užívajících osob. 

8.20. V případě, kdy by měl být předmět podnájmu opuštěn na dobu delší než 2 týdny, je klient povinen zajistit osobu, která umožní společnosti či jí určeným osobám přístup do předmětu podnájmu, a sdělit společnosti kontaktní údaje na tuto osobu. 

8.21. Smluvní strany podnájemní smlouvy prohlašují a berou na vědomí, že podpisem předávacího protokolu o předání nemovitosti klientem zpět společnosti nedochází k zániku podnájmu, ani samotné podnájemní smlouvy, nejsou jím ani dotčeny do té doby nesplněné závazky některé ze stran vzniklé na základě smluv. Podnájemní smlouva a na jejím základě vznikající závazky končí uplynutím sjednané doby, koncem výpovědní doby, případně předáním předmětu podnájmu k užívání třetí osobě (dřívějším z uvedených). 

8.22. Při skončení podnájemní smlouvy se předání předmětu podnájmu zpět společnosti uskuteční v čase určeném společností mezi 8:00 až 16:00 hod. 

8.23. Smluvní strany sjednávají, že blíží-li se konec sjednané doby podnájmu, může společnost vyzvat klienta k předání předmětu podnájmu ke dni stanovenému v posledních pěti dnů trvání podnájemní smlouvy v čase dle čl. 8.24. těchto VOP. Výzva k tomuto dřívějšímu předání předmětu podnájmu bude klientovi zaslána alespoň 14 dní před požadovaným datem předání. Dojde-li k předání předmětu podnájmu v termínu dle tohoto čl. VOP, není klient povinen hradit poměrnou část nájemného za dobu, kdy již předmět podnájmu nebude do konce sjednaného trvání podnájemní smlouvy užívat. 

8.24. Klient se zavazuje předat společnosti veškeré poštovní zásilky, které nejsou určeny klientovi (resp. užívající osobě), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 5 dní ode dne, kdy byla na adresu předmětu podnájmu listovní zásilka doručena. O přijetí takové zásilky se klient zavazuje společnost informovat neprodleně po jejím přijetí. 

9. Skončení podnájmu 

9.1. Klient bere na vědomí, že podnájem skončí vždy nejpozději společně s nájmem/pachtem předmětné nemovitosti. V případě, že dojde k ukončení nájmu/pachtu, sdělí to společnost klientovi a uvede zejména konkrétní den skončení nájmu/pachtu, příp. délku výpovědní doby a počátek jejího běhu. 

9.2. Je-li podnájem sjednán s možností předčasného ukončení výpovědí klienta ve smyslu čl. 4.3. těchto VOP, končí nájem uplynutím uvedené výpovědní doby. Je-li podnájem sjednán bez možnosti dřívějšího ukončení výpovědí klienta, skončí uplynutím sjednané doby podnájmu. 

9.3. Společnost je oprávněna podnájem vypovědět: 

i. okamžitě, bez výpovědní doby, (a) v případě splnění některé z podmínek uvedených v ustanovení písm. a), b), c) a d) ustanovení § 2288 občanského zákoníku (klient/užívající osoba se pro účely aplikace tohoto ustanovení považuje za nájemce a společnost za pronajímatele); (b) pokud klient nebo užívající osoby užívají předmět podnájmu nebo společné prostory v domě v rozporu s domovním řádem, nebo takovým způsobem, že tím nepřiměřeně obtěžují sousedy nebo nadměrně poškozují nemovitou věc; (c) nebo pokud klient provádí bez předchozího písemného souhlasu společnosti stavební úpravy nemovitosti; (d) v případě, že je klient v prodlení s úhradou nájemného či jeho části po dobu delší než 1 měsíc; (e) pokud klient poruší kteroukoliv z povinností stanovených v čl. 7.1., 7.4., 8.11., 8.12., a 8.15. těchto VOP. 

ii. s výpovědní dobou 1 měsíc počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla klientovi doručena výpověď, a to v případě, kdy by byla společnost oprávněna vypovědět podnájem podle bodu i. tohoto článku; nebo pokud klient poruší kteroukoliv z povinností stanovených v čl. 5.3., 5.4., 8.4., 8.5., 8.13., 8.16., 8.17. a 8.18., nebo opakovaně povinnost stanovenou v čl. 8.24. těchto VOP. 

9.4. Klient odevzdá předmět podnájmu společnosti v den skončení sjednané doby podnájmu, případně v den vyplývající z dohody o ukončení podnájmu či výpovědi podnájemní smlouvy, nebo v den určený výzvou učiněnou dle čl. 8.23. těchto VOP. Předmět podnájmu se považuje za odevzdaný, jsou-li společnosti předány klíče od předmětu podnájmu a nic jí nebrání v přístupu do předmětu podnájmu ani jeho neomezenému užívání. 

9.5. V případě ukončení podnájmu výpovědí dle čl. 9.3. písm. a) těchto VOP je klient, resp. všechny užívající osoby, povinen vyklidit předmět podnájmu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ke dni, který společnost uvede ve výpovědi. 

Společnost může ve výpovědi z uvedených důvodů stanovit výpovědní dobu delší. 

10. Sankční ustanovení 

10.1. V případě, že klient společnosti nezaplatí jakékoliv peněžité plnění dle smlouvy od 3 dnů do 15 dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 

Strana 8 z 9 

denně, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení. Počínaje 16. dnem prodlení po splatnosti peněžitého plnění dle smlouvy je klient společnosti povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč denně, a to za každý započatý den prodlení. 

10.2. Pokud klient v rozporu s povinností stanovenou v čl. 8.23., 9.4. nebo 9.5. těchto VOP neodevzdá v den skončení podnájmu řádně vyklizený předmět podnájmu, nebo předmět podnájmu předá, avšak v rozporu s čl. 5.2. těchto VOP nebude předmět podnájmu předá vyklizený, uklizený a v původním stavu, je klient povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 3,5 % měsíčního nájemného za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

10.3. Pokud klient nedodrží své povinnosti stanovené v čl. 5.3. těchto VOP, tj. včas nenahlásí změny týkající se užívajících osob či nepředá jejich seznam společnosti, zavazuje se klient společnosti zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % měsíčního nájemného za každý den prodlení s oznámením takové změny či prodlení s předáním seznamu užívajících osob. 

10.4. Pokud klient v rozporu povinností uvedenou v čl. 8.1. nebo 8.12. těchto VOP neumožní prohlídku nemovitosti, zavazuje se uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 1 % za každý započatý den, kdy bude toto znemožnění prohlídky nemovitosti ze strany klienta trvat. 

10.5. Pokud klient v rozporu s povinností stanovenou v čl. 8.18. těchto VOP bude nemovitost užívat či ochraňovat nevhodným způsobem, zavazuje se klient uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 1 % měsíčního nájemného za každý, byť jen započatý den, do doby, než bude tento závadný stav odstraněn. 

10.6. Pokud klient v rozporu s povinností stanovenou v čl. 1.7. těchto VOP neoznámí společnosti změnu kontaktních údajů či bankovního spojení, zavazuje se klient uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 0,5 % měsíčního nájemného za každý, byť i jen započatý den prodlení se sdělením těchto údajů. 

10.7. V případě, kdy klient (resp. užívající osoba) poruší svou povinnost dle čl. 8.13. těchto VOP, tj. bude v předmětu podnájmu chovat zvíře bez souhlasu společnosti, nebo bude v předmětu kouřit, zavazuje se uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 10 % měsíčního nájemného. 

10.8. Dojde-li ke stížnostem na chování či jednání klienta a/nebo užívajících osob ze strany sousedů, majitelů nemovitosti či společenství vlastníků jednotek, zavazuje se klient uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 3 % měsíčního nájemného za každý jednotlivý případ takové stížnosti. 

10.9. Pokud je mezi smluvními stranami sjednán a odsouhlasen termín jakéhokoliv vstupu, opravy či návštěvy předmětu podnájmu ze strany společnosti nebo pověřené osoby, nebo předání předmětu podnájmu, a klient v tomto sjednaném termínu nezajistí přístup do nemovitosti, zavazuje se klient uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 3 % měsíčního nájemného za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

Část IV. – závěrečná ustanovení 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Veškeré smlouvy mezi společností a klientem a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky. Soudem příslušným pro řešení případných sporů vzniklých na základě nebo v souvislosti se smlouvami je Obvodní soud pro Prahu 10. 

11.2. Smluvní stany podpisem smlouvy stvrzují, že se jedná o jejich úplnou dohodu a neexistují žádná odlišná či doplňující ústní ujednání ohledně předmětu smlouvy a v případě, že taková ujednání existovala, jsou plně nahrazena ujednáními příslušné smlouvy a těchto VOP. 

11.3. Kterákoli ze smluv může být měněna či doplňována výhradně formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv platba dle smlouvy mezi společností klientem považuje za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na účet, na který má být placena. 

11.5. Smluvní pokuty uvedené v čl. 10. těchto VOP jsou splatné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve němž na ně vznikl nárok na jejich zaplacení. Veškeré smluvní pokuty dle smlouvy či těchto VOP jsou samostatnými nároky společnosti, které stojí samostatně 

Strana 9 z 9 

vedle nároků na náhradu škody či újmy a ani jejich uhrazení nemá na výši náhrady škody či újmy jakýkoli vliv. 

11.6. Jakékoli právní jednání, pro nějž se požaduje písemná forma je možno učinit i v elektronické podobě, není-li smlouvou, těmito VOP či právním předpisem stanoveno jinak. 

11.7. Společnost je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit, a to zveřejněním na webových stránkách společnosti a písemným oznámením na e-mailovou adresu klienta, přičemž změny VOP nabývají účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy je změna zveřejněna. Klient má právo vyjádřit nesouhlas se změnou VOP písemným oznámením společnosti učiněným ve lhůtě 14 dní ode dne oznámení společnosti o změně VOP, přičemž nevyjádří-li klient nesouhlas, platí, že se změnou souhlasí. V případě, že se změnami klient nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou počínající plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy k výpovědi došlo. Pokud klient vypoví tuto smlouvu na základě tohoto čl. VOP z důvodu změny VOP, změněná verze VOP se na jejich vztah založený příslušnou smlouvou nepoužije a uplatní se VOP ve znění před změnou, v souvislosti s níž klient smlouvu vypověděl. 

11.8. V případě, že by se jednotlivá ustanovení těchto VOP nebo smlouvy ukázala jako neplatná, právně neúčinná či nevykonatelná, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo smlouvy. Neplatná, neúčinná či nevykonatelná ustanovení se zavazují smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradit platnými, účinnými, a vykonatelnými ustanoveními, která jsou svou povahou s přihlédnutím k hospodářskému účelu neúčinným ustanovením co nejbližší. 

Všeobecné obchodní podmínky HPPI s.r.o. platné a účinné ode dne 01.11.2020 

Příloha: 

1. Standardní vybavení předmětu podnájmu 

Příloha č. 1 – standardní vybavení předmětu podnájmu 

Předmět podnájmu je standardně koncipován do dvoulůžkových až třílůžkových pokojů a zázemí. 

Předmět nájmu bude vybaven nábytkem odpovídajícím počtu lůžek dle podnájemní smlouvy, a to: 

– příslušný počet postelí s matrací a ložním prádlem, 

– 1x stůl + 4x židle 

– skříně s úložným prostorem odpovídajícím počtu lůžek. 

V rámci zázemí bude dále k dispozici alespoň: 

– wi-fi router, 

– lednice, 

– televize, 

– pračka, 

– mikrovlnná trouba, a 

– rychlovarná konvice. 

Na žádost klienta může být předmět podnájmu vybaven nad rámec uvedeného standardního vybavení. 

Požadavky na nadstandardní vybavení se klient zavazuje uvést nejpozději před uzavřením smlouvy o zajištění podnájmu, aby bylo nadstandardní vybavení reflektováno v sjednané ceně za lůžko, jinak je společnost HPPI oprávněna nájemné jednostranně navýšit oproti ceně za lůžko uvedené ve smlouvě o zajištění podnájmu. 

Příloha č. 2 – úhrada služeb spojených s předmětem podnájmu 

Úhrada záloh na služby je zahrnuta v rámci ceny za lůžko (ve smyslu čl. 2.4. VOP), tedy je i zahrnuta ve sjednané částce nájemného (ve smyslu čl. 6. VOP). 

Úhrada záloh na služby je stanovena pevnou částkou (zahrnutou v ceně za lůžko), a to ve výši 775 Kč/měsíc/lůžko, přičemž tato částka zahrnuje: 

– zálohu na úhradu připojení k internetu ve výši 75 Kč; 

– zálohu na spotřebu el. energie ve výši 150 Kč; 

– zálohu na spotřebu plynu ve výši 50 Kč; 

– zálohu na spotřebu studené vody – vodné a stočné ve výši 100 Kč; 

– zálohu na spotřebu teplé vody – vodné a stočné ve výši 100 Kč; 

– zálohu na ohřev TUV ve výši 100 Kč; 

– zálohu na dodávky tepla ve výši 150 Kč; a 

– zálohu na úhradu veškerých ostatních služeb jako je osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů apod. ve výši 50 Kč. 

Smlouva o zajištění podnájmu

Podnájemní smlouva

Předávací protokol

Protokol o prohlídce nemovitosti